آدرس: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

تلفن: 22455114-021

نمابر: 22455114-021

پست الکترونیکی: press@pnu.ac.ir

نوع سوال را وارد کنید.