هزینه‌های انتشار اثر برای نویسندگان


با عنایت به ضوابط و مقررات دانشگاه پیام نور مبنی بر مشارکت مالی نویسندگان در انتشار کتاب، در حال حاضر هزینه‌های انتشار یک کتاب 100 صفحه‌ای در قطع وزیری (به عنوان یک کتاب نمونه) در سه مرحله به شرح زیر توسط نویسندگان پرداخت می‌شود.


 مرحل اول: مبلغ 200 هزار تومان بابت هزینه پذیرش، بعد از ارسال و بررسی اولیه کتاب

مرحله دوم: مبلغ 400 تا 600 هزار تومان بابت هزینه ویرایش ادبی، نمونه خوانی، صفحه آرایی و طراحی جلد، بعد از تایید کتاب توسط داور و ویراستار علمی اثر

مرحله سوم: مبلغ 400 تا 600 هزار تومان بابت هزینه چاپ حداقل 25 نسخه (10 نسخه متعلق به نویسندگان و 15 نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذیربط)، بعد از اخذ مجوزهای انتشار

بدیهی است تعداد چاپ بیشتر از 10 نسخه با نظر نویسندگان و پرداخت هزینه‌های چاپ، انجام خواهد شد.


 لازم به ذکر است به غیر از مبلغ مرحله اول، مبالغ مندرج در مراحل دوم و سوم بطور تقریبی است و مبلغ دقیق آن‌ها در زمان انجام خدمات و با توجه به قیمت مواد مصرفی و خدمات مورد نظر و براساس تعداد صفحات کتاب محاسبه می‌شود.