ضوابط و فرایند انتشار اثر


با عنایت به ضوابط و مقررات دانشگاه، در حال حاضر انتشار هر نوع اثری اعم از درسی و غیردرسی بر اساس ضوابط و فرایندهای زیر انجام می‌شود.

1- نحوه و شرایط ارسال آثار

- ثبت نام و ارسال اثر در سامانه مرکز انتشارات (به آدرس press.pnu.ac.ir)

- در حال حاضر دانشگاه فراخوانی برای تدوین منابع درسی ندارد و تدوین اثر تنها با سفارش و درخواست پدیدآورنده انجام می‌شود.

- با عنایت به اینکه در حال حاضر آثار ارسالی با مشارکت مالی پدیدآورندگان منتشر می‌شود، درخواست انتشار اثر، برای عناوینی که قبلاً با عنوان مشابه و توسط سایر اعضای عملی دانشگاه منتشرشده است، امکان‌پذیر است.

- شرایط پدیدآورنده اثر در «آیین‌نامه انتشار کتاب‌های دانشگاه» و نحوه ارسال اثر در صفحه «راهنمای ارسال اثر» در همین سامانه، درج‌شده است.

2- نحوه انجام ارزیابی علمی آثار

- به‌منظور حفظ کیفیت علمی آثار منتشره دانشگاه ارزیابی علمی برای همه آثار دریافتی برابر مقررات دانشگاه انجام می‌شود.

- هزینه‌های‌ ارزیابی علمی آثار شامل داوری، ویراستاری علمی و ارزیابی فرهنگی، توسط دانشگاه تأمین و پرداخت می‌شود.

- هزینه داوری و ویراستاری علمی مجدد آثاری که توسط داور و ویراستار علمی غیرقابل‌پذیرش اعلام می‌شود، در صورت موافقت مرکز انتشارات با ادامه فرایند تدوین اثر، توسط پدیدآورندگان پرداخت می‌شود.

3- نحوه انجام خدمات فنی نشر و چاپ اثر

- بعد از انجام خدمات فنی نشر، مرکز انتشارات نسبت اخذ فیپا از کتابخانه ملی و همچنین اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام خواهد کرد. 

- پرداخت هزینه‌های سایر خدمات نشر از جمله: ویرایش ادبی، ویرایش فنی، نمونه‌خوانی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و همچنین هزینه‌ چاپ حداقل 25 نسخه از چاپ اول کتاب (در چاپ اول 10 نسخه متعلق به نویسندگان و 15 نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذی‌ربط) برعهده پدیدآورنده است.

4- نحوه درج کتاب‌های منتشره در منابع درسی دانشگاه و پرداخت حق‌الزحمه به پدیدآورندگان

- مرکز انتشارت تعهد و الزامی نسبت به درج کتاب‌های منتشرشده در منابع درسی ندارد و انتخاب منبع درسی در حیطه اختیارات دانشکده‌ مربوط است. بدین منظور پدیدآورنده اثر می‌تواند درخواست درج اثر در منابع درسی را به همراه یک نسخه از اثر منتشر شده، برای بررسی محتوایی و مطابقت آن با سرفصل‌های مصوب درس مورد نظر، به دانشکده مربوط ارائه دهد. بدیهی است دانشکده مربوط در انتخاب یا عدم انتخاب کتاب به عنوان منبع درسی اختیار کامل دارد.